Ga naar 
Woord vooraf
A0-1Inleiding - Archiefwet 1995
A - Archiefwet 1995
A0-1Archiefwetgeving vÚÚr 1918
A0-2Archiefwet 1918
A0-6Archiefwet 1962
A0-11Naar een nieuwe wet
A0-16Archiefwet 1995
A0-18Juridische karakter van de Archiefwet 1995
A0-18Wijzigingen na de inwerktreding van de Archiefwet 1995
A0-19Tekstvergelijking Archiefwet 1995
A0-57Concordantie tussen Archiefwet 1962 en Archiefwet 1995
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
A1-1Artikel 1
A1-2Minister belast met uitvoering Archiefwet
A1-8aOverheidsorgaan
A1-12bArchiefbescheiden
A1-20Zorgdrager
A1-24Archiefruimte
A1-24Archiefbewaarplaats
A2-1Artikel 2
A2a-1Artkel 2a
A2b-1Artikel 2b
Hoofdstuk II - Archiefbescheiden in het algemeen
A3-1Artikel 3
A4-1Artikel 4
A5-1Artikel 5
A6-1Artikel 6
A7-1Artikel 7
A8-1Artikel 8
A9-1Artikel 9
A10-1Artikel 10
A11-1Artikel 11
A12-1Artikel 12
A13-1Artikel 13
A14-1Artikel 14
A14-1Openbaarheid en toegankelijkheid
A14-1Openbaarheid van archiefbescheiden welke in de archiefbewaarplaatsen berusten
A14-2Openbaarheid van archiefbescheiden welke onder de administratie berusten
A14-3Kosteloze raadpleging
A14-5Doen van onderzoek en het doen maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen
A15-1Artikel 15
A15-2Wetsgeschiedenis
A15-2Algemeen
A15-2Het belang van de Staat of zijn bondgenoten
A15-2Criterium
A15-4Bijzondere bescherming
A15-5Commentaar
A15-5Formele regeling
A15-6Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
A15-6Belang van de Staat of zijn bondgenoten
A15-10Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
A15-11Archiefbescheiden niet ouder dan vijfenzeventig jaar
A15-11Stellen van beperkingen aan de openbaarheid na de overbrenging
A15-12Opheffing en dispensatie van beperkingen aan de openbaarheid
A15a-1Artikel 15a
A16-1Artikel 16
A17-1Artikel 17
A18-1Artikel 18
A19-1Artikel 19
A20-1Artikel 20
A21-1Artikel 21
A21-1Bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen en archiefruimten
A21-5Duurzaamheid van archiefbescheiden
A21-6Geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden
A22-1Artikel 22
A22-1Diplomaís archivistiek
A22-3Opleiding
Hoofdstuk III - Archiefbescheiden van het Rijk
A23-1Artikel 23
A24-1Artikel 24
A25-1Artikel 25
A25a-1Artikel 25a
A25b-1Artikel 25b
A26-1Artikel 26
Hoofdstuk IV - Archiefbescheiden van provincies
A27-1Artikel 27
A28-1Artikel 28
A29-1Artikel 29
Hoofdstuk V - Archiefbescheiden van gemeenten
A30-1Artikel 30
A31-1Artikel 31
A32-1Artikel 32
A33-1Artikel 33
A34-1Artikel 34
Hoofdstuk VI - Archiefbescheiden van waterschappen
A35-1Artikel 35
A36-1Artikel 36
A37-1Artikel 37
A38-1Artikel 38
A39-1Artikel 39
Hoofdstuk VII - Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
A40-1Artikel 40
A41-1Artikel 41
Hoofdstuk VIII - Strafbepaling
A42-1Artikel 42
Hoofdstuk IX - Overgangs- en slotbepalingen
A43-1Artikel 43
A44-1Artikel 44
A45-1Artikel 45
A46-1Artikel 46
A47-1Artikel 47
A48-1Artikel 48
A49-1Artikel 49
B - Archiefbesluit 1995
B0-1Inleiding
B0-3Tekstvergelijking
B0-15Concordantie tussen Archiefbesluit 1968, Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995
Hoofdstuk I - Algemene bepaligen
B1-1Artikel 1
Hoofdstuk II - Het ontwerpen van selectielijsten, alsmede de vervanging en vervreeemding van archiefbescheiden
B2-1Artikel 2
B3-1Artikel 3
B3a-1Artikel B3a
B4-1Artikel 4
B5-1Artikel 5
B6-1Artikel 6
B7-1Artikel 7
B8-1Artikel 8
Hoofdstuk III - Overbrenging van archiefbescheiden
B9-1Artikel 9
B10-1Artikel 10
B11-1Artikel 11
B12-1Artikel 12
B13-1Artikel 13
Hoofdstuk V - Zorg voor de archiefbescheiden van het rijk en van de in artikel 41, eerste lid, van de wet bedoelde Overheidsorganen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een Archiefbewaarplaats
B14-1Artikel 14
Hoofdstuk VI - Vervallen
Hoofdsuk VII - Overgangs- en slotbepalingen
B20-1Artikel 20
B21-1Artikel 21-23
B24-1Artikel 24
C - Archiefrecht in verband met de Archiefwet 1995
C1-1Circulaire bewijs- en rechtskracht van (reproducties van) archiefbescheiden
C3-7Wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens over derampenbestrijdinhg
C4-1Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie
C5-1Wet op het specifiek cultuurbeleid
C7-1Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
C7-31Besluit kennisgeving vervanging processtukken
C13-1Opschorting van de overbrenging van het curateleregister en de huwelijksgoederenregisters
C13-9Opschorting van de overbrenging van de aangiften voor het recht van successie, van schenking en van overgang
C13-11Opschorting van de overbrenging van de kadastrale registers en kaarten
C13-13Opschorting van de overbrenging van de stamboeken, registratiekaartenen pensioenregisters van personeel van de land-, zee- en luchtmacht
C13-15Overbrenging van de archiefbescheiden van de voormalige rijksmusea
C15-1Beperking van de openbaarheid van de notulen en bescheiden van de Ministerraad
C15-7Beperking van de openbaarheid van de archiefbescheiden van de Hoge Raad der Nederlanden, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en kantongerechten en het openbaar ministerie, de raden en inrichtingen voor kinderbescherming, rijkswerkinrichti
C15-13Beperking van de openbaarheid van de, in de rijksarchiefbewaarplaatsen berustende, archiefbescheiden van het Militair Gezag
C15-17Beperking openbaarheid notariŽle archiefbescheiden
C15-25Het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
C17-1Aanwijzingen betreffende het openen van gesloten testamenten
C17-5Bezoekersreglement Zeeuws Archief
C18-1Richtlijnen voor de uitlening van archiefbescheiden
C19-1Regeling tarieven rijksarchiefdienst
C21-1Archiefregeling
C21-86Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
C22-1Tijdelijk besluit opleidingen en diplomaís archivistiek
C22-21Reglement opleidingen en cursussen Stichting Archiefschool
C23-1Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Milieu 2012
C25-1Statuut agentschap Nationaal Archief
C25-15Reglement persoonsregistraties rijksarchiefdienst
C25-23Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ĎZeeuws Archiefí
C26-1Aanwijzing van overheidsorganen waarvan de archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie
C30-1Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht
C41-13Regeling archiefbeheer Kadaster
C46-1Overbrenging van de rechterlijke archieven dagtekenende van na de invoering der Franse wetgeving en van vůůr de invoering der nieuwe rechterlijke organisatie
C46-5Overbrenging van de archieven van de voormalige wees- en momboirkamers van gemeenten, die geen eigen archivaris en geen doelmatige archiefbewaarplaats hebben
C46-9Overbrenging van de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en de schepentrouwboeken, dagtekenend van vůůr de invoering van de burgerlijke stand en de gedeelten der zogenaamde gaardersarchieven, die aantekeningen omtrent geboorten, trouwen...
C46-13Overbrenging van de registers der overledenen, opgemaakt ingevolge de Ordonnantie eener belasting op het regt van successie van 4 oktober 1805
C46-17Overbrenging van de registers van eigendomsovergangen, welke in de jaren 1812-1832 door de maires en gemeentebesturen zijn aangelegd en bijgehouden, met de daarbij behorende bescheiden
D - Overig bestuursrecht
Vreemdelingenwet *
D2-1Algemene verordening gegevensbescherming
D2-71Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
D3-1Onteigeningswet
D4-9Besluit patiŽntendossier Bopz
D6-1Aanwijzingen voor de regelgeving
D8-1Algemene wet bestuursrecht
D8-19Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
D12-1Reglement van orde voor de ministerraad
D14-1Kieswet
D15-1Wet op de Parlementaire EnquÍte
D16-1Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
D17-1Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
D18-1Wet op de Raad van State
D19-1Comptabiliteitswet 2001
D23-1Oorlogswet voor Nederland
D24-1Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
D28-1Wet Nationale ombudsman
D28-5Besluit bestuursorganen WNo en Wob
D29-1Wet openbaarheid van bestuur
D30Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
D31-1Wet milieubeheer
Wet administratieve rechtspraak belastingzaken *
D35-1Wet op de rechterlijke organisatie
D35-25Besluit orde van dienst gerechten
D36-1Wetboek van strafvordering
D36-5Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
D37-1Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
D40-1Provinciewet
D41-1Ambtsinstructie commissaris van de Koning
D42-1Gemeentewet
D42-11Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie
D43-1Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen *
D45-1Wet algemene regels herindeling
D45-3Wet herverdeling wegenbeheer
D48-1Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990 *
D50-1Successiewet 1956
D50-3Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
D53-1Wet politiegegevens
D53-27Besluit politiegegevens
D55-1Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens
D55-22Besluit justitiŽle gegevens
D55-24Aanwijzing Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens
D56-1Wet basisregistratie personen
D56-33Besluit basisregistratie personen
D56-59Regeling basisregistratie personen
Wet bescherming staatsgeheimen *
D58-1Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
D60-1Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
D63-1Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007
D64-1Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst Ė bijzondere informatie 2013
D75-01Archiefwet BES
D75-13Archiefbesluit BES
E - Overig archiefrecht
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden *
E5-1Burgerlijk wetboek
Besluit huwelijksgoederenregister *
Besluit curateleregister *
Wet op het centraal testamentenregister *
E8-1Wet op het notarisambt
E8-9Regeling overbrenging notariŽle archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats
E8-13Regeling overbrenging notariŽle archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats
Colportagewet *
Wet op de jeugdhulpverlening *
Wet toezicht belegginginstellingen *
Wet toezicht effectenverkeer *
Wet op het consumentenkrediet *
Kadasterwet *
Wet op het consumentenkrediet *
Kadasterwet *
Wetboek van koophandel *
Handelsregisterwet 1996 *
Rijksoctrooiwet *
Auteurswet 1912 *
Wet economische mededinging *
E16-1Auteurswet
E20-1Aanbestedingswet 2012
E24-1Mijnbouwwet
E24-3Mijnbouwbesluit
E25-1Schepenwet
E25-5Schepenbesluit 2004
E25-7Regeling veiligheid zeeschepen
Wet teboekgestelde luchtvaartuigen *
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen *
Wet op de ondernemingsraden *
E30-1Erfgoedwet
Faillissementswet *
Advocatenwet *
E40-1Wetboek van Strafrecht
E41-1Penitentiaire maatregel
E42-1Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
E42-3Reglement verpleging ter beschikking gestelden
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften *
Uitleveringswet *
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen *
Gratiewet *
Reclasseringsregeling 1986 *
F1-1Register op trefwoorden

Klik hier om uitgebreid te zoeken.

Klik hier voor meer informatie over de IWA-base.