Ga naar 
I 100 Inleiding
I 200 Informatiewetenschap en informatiemaatschappij
I 300 Retrievaltechniek; technologieŽn voor het terugvinden van tekstuele informatie
I 400 Bewaren in het licht van historische communicatieculturen
I 500 Informatiewetenschap en de documentaire informatieketen
I 510De bibliotheekbezoeker in beeld. Een overzicht van onderzoek naar verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers van de openbare bibliotheek
I 515De techniek van gebruikersonderzoek
I 520 Elektronische tijdschriften: van experiment tot gevestigd medium
I 525E-journal lifecycle management
I 530 Een Steen van Rosetta voor het geautomatiseerd herkennen van digitaal beeldmateriaal
I 540 E-publishing voor wetenschappers: digitaal vastleggen, publiceren en distribueren van onderzoeksinformatie
I 550 Kennismanagement
I 555Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening
I 560 Informatievaardigheden op de werkplek
I 561 Informatie(zoek)gedrag
I 562Mediawijsheid in Nederland. Beleid, praktijk, en de rol van de bibliotheek
I 563Leesbevordering en literatuureducatie in Nederland: een stand van zaken
I 565Websiteanalyse
I 570Inductieve statistiek voor informatiewetenschappers
I 700 Bibliometrische methoden bij evaluatie en observatie van wetenschappelijke ontwikkelingen
I 710Altmetrics
I 730Infographics als instrument voor de informatieprofessional
I 800 Informatie-economie
I 900 Informatiebeveiliging
Deel II - Bedrijfsvoering
II 200Inleiding financieel beleid
II 205Administratie
II 210De begroting
II 211Smart budgetteren anno 2014
II 220Het jaarverslag
II 225Benchmarking
II 230Het vaststellen van de ROI voor informatie- en kennisdienstverlening
II 235Van cijfers naar verhalen
II 240Liquiditeit
II 290Rekeningschema openbare bibliotheken*
II 300Personeelsmanagement in openbare bibliotheken
II 330Personele ontwikkelingen in de Openbare Bibliotheek
II 335Arbeidsomstandigheden in bibliotheken; de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken
II 340Functiebeschrijving en functiewaardering
II 350De veranderende beroepspraktijk in de Openbare Bibliotheek: balans functie-innovatie
II 360Opleidingen op het terrein van informatievoorziening
II 365Mbo-opleiding Medewerker informatiedienstverlening
II 366Beroepsgericht opleiden voor bibliotheken: medewerkers in de informatiedienstverlening
II 370Kerncompetenties voor de informatieprofessional
II 380Op losse schroeven. De werkplaats, ervaringen met de vorming van een lerend netwerk voor bibliotheken
II 500Marketing van gemeentelijke archiefdiensten
II 510Sociale Media voor bibliotheken
II 610Kwaliteitszorg in openbare bibliotheken
II 615Certificering van openbare bibliotheken
II 620Evaluatief onderzoek in bibliotheken
II 630'Missing links'. Verantwoording en content bij organisatieverandering
II 635Procesmanagement in bibliotheken met Lean Sig Sigma
II 640Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening
II 645Kijk vooruit met predictieve analysis
II 650Prestatie-indicatoren
II 651Prestatie-indicatoren van bibliotheken
II 652Indicatoren om het succes van de digitale collectie te meten
II 660Governance en informatievoorziening
II 700Kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding. Baseline informatiehuishouding voor Rijk, Provincie en Gemeente
II 701Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie
II 710Veranderingen doorvoeren
II 715Het geheim van veranderen. Handreikingen en adviezen bij verandertrajecten in de bibliotheek- en archiefsector
II 720Kwaliteitszorg in veranderkundig perspectief
II 725Procesmanagement: het wat, waarom en hoe
II 735Co-creatie van organisaties met consumenten
II 730Cultureel ondernemerschap: kijken met andere ogen
II 740Outsourcing: afstemmen en samenwerking
Deel III - Wet- en regelgeving
III 100Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht
III 110Bescherming van technische voorzieningen en informatie voor rechtenbeheer
III 120Webarchivering en auteursrecht
III 130Juridische aspecten van de digitale bibliotheek
III 140Open Access
III 200Leenrecht openbare bibliotheken
III 400Archiefrecht
III 500Openbaarheid van bestuur
III 600Ontwikkelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens
III 650AVG en privacy bij archieven en bibliotheken
III 750Europees aanbestedingsrecht voor bibliotheken en archieven
III 610AVG en de Uitvoeringswet AVG
III 760Internationaal en Europees bibliotheekbeleid
Deel IV - Bibliotheken en archieven
A Ontwikkeling van bibliotheken, documentatie-instellingen en archieven
IV A 050Begrippen uit de archivistiek
IV A 100Het bibliotheekwezen
IV A 105Zes jaar vernieuwing van openbare bibliotheken. Wat ging eraan vooraf, wat leverde het op?
IV A 110De organisatie van de wetenschappelijke informatievoorziening
IV A 115CRIS - Current Resarch Information
IV A 120De branche van openbare bibliotheken: organisatie en trends
IV A 130De bibliotheek van de toekomst: transformatieve innovatie in Nieuwegein
IV A 140Bibliotheken en makersplaatsen
IV A 150Voorziening Aangepast Lezen
IV A 200Het archiefwezen in Nederland
IV A 210Archivering als basis voor verantwoording
IV A 300Inernationale samenwerking van bibliotheken
IV A 310Bijzondere collecties Internationaal. Wat een leuk vak hebben wij toch!
IV A 500Van archiefbeheer tot taakinformatie
IV A 600De digitale bibliotheek. Op schoot bij de eindgebruiker
IV A 610Bibliotheken, een kleine gids langs grote kansen Innovatie van
B Informatietechnologie en automatisering
IV B 200Open wetenschap
IV B 210Digitaliseren van documenten: op weg naar DIS en Workflow
IV B 230Elektronische tekstarchieven
IV B 240Naar een betere automatisering van openbare bibliotheken
IV B 250RIFD voor bibliotheken en archieven
IV B 310Kennismanagement bij de overheid
IV B 400Duurzame opslag van een vluchtig media
IV B 410Digitale archivering: duurzaam bewaren en op lange termijn beschikbaar stellen van elektronische publicaties en documenten
IV B 420Digitale archivering binnen bedrijven
IV B 430Organisatie van duurzame digitale opslag
IV B 440Archivering van websites
IV B 445Duurzame vastlegging en behoud van toegang tot webpagina's
IV B 446Persistente Identifiers
IV B 450Remano 2004: een positiebepaling
IV B 460Archivering in een digitale wereld
IV B 465Een contentplan als basis van een digitale bibliotheek
IV B 470Open toegang tot onderzoeksresultaten en onderwijsmateriaal in Nederland
IV B 475Het beheren van onderzoeksdata
IV B 500De handtekening: van geschreven naar elektronisch
IV B 520Workflow
IV B 530Printing on demand
IV B 540Digitale geheugens
IV B 550Code voor Informatiebeveiliging
IV B 560Certificatie van informatiebeveiliging
IV B 570Zonder Ďgrondwerkí geen snelweg
IV B 580Verticale internetportals voor professionele informatie: contouren van een nieuwe partij in de informatieketen
IV B 590Webportalen
IV B 600Alternatieve authenticatietechnieken
IV B 610Really Simple Syndication?
IV B 620Standaarden voor gegevensuitwisseling
IV B 630Het Data Seal of Approval
IV B 640De digitale bibliothecaris
IV B 650De bouwstenen van de digitale bibliotheek
IV B 710Digitaal schatgraven
IV B 660De waardebepaling van een digitale bibliotheek
IV B 670De impact van web 2.0 op bibliotheken
IV B 680Archiefinformatie als Linked Data op het Semantisch Web
IV B 690Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid
IV B 691ED3- Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie
IV B 692Het behoud van van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en onwikkelingen in Nederland
IV B 693E-depotvoorzieningen onder de loep
IV B 695Metadatauitwisseling met OAI-PMH
IV B 700Digitale objecten in digitale context
IV B 750Het wendbare AV-archief
C Bibliotheekbouw, archiefvorming en -inrichting
IV C 100Strategische keuzen bij een bibliotheekinterieur
IV C 200Opzet en inrichting van een bibliotheekinterieur
IV C 300Archiefbouw
IV C 350Archiveringsysteem
IV C 400Openbare bibliotheken in Nederland, een reis langs nieuwste ontwikkelingen
D Collectiemanagement
IV D 100Collectiemanagement in bibliotheken
IV D 110Collectievorming in ontwikkeling bij openbare bibliotheken
IV D 200Collectieprofielen in bibliotheken
IV D 210Het audiovisueel archief als digitaal curator
IV D 220Preservering van digitale AV-collecties volgens de OAIS standaard
IV D 300Geo-informatie: een overzicht voor de informatieprofessional
IV D 400Een nieuwe tak van sport voor bibliothecarissen: Licensing
IV D 500GIS en duurzaamheid. De toegankelijkheid van digitale geografische informatie door de tijd
IV D 600E-books: op de drempel van een doorbraak?
IV D 800Archiefmanagement
IV D 810Bewaarplicht
IV D 820De evolutie van het Media Asset Management bij Beeld en Geluid
E Collectiebeheer
IV E 200De conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal
IV E 201Wat doen we met papier? Richtlijnen voor behoud van papieren erfgoed in archieven en bibliotheken
IV E 300Digitalisering van fotomateriaal
IV E 400Digitalisering van erfgoedcollecties
IV E 500Duurzaam preserveren bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
F Ontsluiting
IV F 100Ontsluiting van documenten
IV F 101Metadataverwerking in internationaal perspectief. Van Regels voor de Titelbeschrijving naar Resource Description en Access (RDA)
IV F 102Dublin Core Metadata Element Set
IV F 110De nieuwe toegang tot audiovisuele content
IV F 111Het Zandlopermodel: een strategie voor beschrijvende metadata in audiovisuele archieven
IV F 120Data-architectuur van digitale bibliotheken
IV F 150Encoded Archival Description voor de digitale toegang tot bibliotheekcollecties
IV F 200Z39.50: Zoeken in catalogi en databases op het internet
IV F 210Auteursidentificatie: dat mag geen naam hebben
IV F 250Hypertext, hyperlinks en relaties
IV F 300Over het bouwen van taxonomieŽn
IV F 310Het onderhouden van taxonomieŽn
IV F 311Terminologiecontrole en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
IV F 320Linked Data
IV F 330CultuurLINK
IV F 400Crowdsourcing
IV F 410Case: Middelburg Dronk
IV F 500Information retrieval software in bibliotheken*
IV F 500Digitale hulpmiddelen voor persoonlijk literatuurbeheer
IV F 560De toegankelijkheid van de digitale bibliotheek
IV F 565Wereldwijde toegang tot afbeeldingen via IIIF
IV F 580Bibliotheken en websites
IV F 600Bibliotheek.nl
IV F 650Tagging en folksonomies
IV F 660De informatie vinden die je zoekt
IV F 670Zicht op de veelheid aan bronnen op internet
IV F 680Digital Humanities
IV F 700Een traject voor het selecteren van zoekmachinesoftware
IV F 800De actualiteit van 19e-eeuwse classificatietheorie
IV F 900Automatisch classificeren
G Dienstverlening
IV G 100Informatieverstrekking in universitaire bibliotheken
IV G 200Klanttevredenheidsonderzoek door archieven, bibliotheken en musea
IV G 300Toegevoegde waarde creŽren en meten
IV G 400De businesscase van ING's Kennis- & informatiecentrum (KIC): een poging tot offensieve strategie om reorganisaties te overleven
IV G 500Digitaal lenen van muziek
IV G 600DOK, the Library Concept Center Digital storytelling in the library of te 21st century
IV G 700Gaming in de bibliotheek
IV G 800Workshop, een must voor informatieprofessionals
IV G 900Digitale beschikbaarheid van juridische informatie
IV G 950Opleidingen voor informatieprofessionals
IV G 960Nuttige adressen en websites
Deel VI - Dossiers
Begrip in documentmanagement
Digitale duurzaamheid
Intranetwijzer voor bibliotheek en archief
Contractenbeheer
Zoeken in geautomatiseerde informatiesystemen
Kwaliteitsmanagement in de documentaire informatie
Van rups tot vlinder
De nieuwe openbare bibliotheek
Informatie in Bedrijf
Vervallen artikelen
I 530Vervallen: Zoeken in multimedia
III 700Vervallen: Europese harmonisatie van auteursrecht en naburige rechten Ė gevolgen voor de bibliotheekpraktijk
dossierVervallen: Internetwijzer voor bibliotheek en archief
dossierVervallen: Zoeken ťn vinden op Internet

Klik hier om uitgebreid te zoeken.

Klik hier voor meer informatie over de IWA-base.